Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Chế độ học bổng

Học bổng khuyến khích học tập

Hằng năm, Phân hiệu tổ chức xét và cấp học bổng 2 đợt cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy các ngành của Phân hiệu và các ngành của trường Đại học Kinh tế, Đại học Nghệ thuật, Khoa Du lịch đang học tập tại Phân hiệu nhằm mục đích khuyến khích sinh viên phấn đấu học tập rèn luyện đạt kết quả tốt.

Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% từ nguồn thu học phí và tiền cấp bù miễn, giảm học phí hệ giáo dục chính quy. Trong đó, đối tượng, tiêu chuẩn và mức xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên được thực hiện dựa trên Quyết định số 1336/QĐ – ĐHH ngày 18 tháng 10 của Giám đốc Đại học Huế như sau:

1. Đối tương, phạm vi áp dụng

a. Đối tượng được xét, cấp HBKKHT là sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy đang học trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế.

b. Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội và chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấp học bổng tại Quy định này thì được xét, cấp HBKKHT như những sinh viên khác

2.Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng

a. Đối với học kỳ đầu của khóa học

*) Tiêu chuẩn

- Sinh viên trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt 15 điểm trở lên (đối với bậc đại học), 12 điểm trở lên (đối với bậc cao đẳng)

- Sinh viên thuộc diện được tuyển thẳng, hoặc ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành;

- Sinh viên thuộc diện dự bị đại học lên, dự bị đại học dân tộc TW về có kết quả học tập các môn học chính khóa năm dự bị đại học đạt loại giỏi trở lên.

*) Các mức học bổng

- Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 5.0 đến dưới 8.0 điểm (bậc đại học), từ 4.0 điểm trở lên (bậc cao đẳng) hoặc có điểm trung bình quy đổi đạt từ 7.0 đến dưới 8.0 điểm đối với sinh viên thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị lên. Mức học bổng loại khá bằng mức trần học phí theo quy định của ĐHH.

- Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 8.0 đến dưới 9.0 điểm hoặc có điểm trung bình quy đổi đạt từ 8.0 đến dưới 9.0 điểm đối với sinh viên thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, dự bị lên. Mức học bổng loại giỏi bằng 125% mức học bổng loại khá.

- Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 9.0 điểm trở lên hoặc có điểm trung bình quy đổi đạt từ  9.0 điểm đối với sinh viên thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Mức học bổng loại xuất sắc bằng 150% mức học bổng loại khá.

b. Đối với các học kỳ còn lại

*) Tiêu chuẩn

Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp HBKKHT trong phạm vi quỹ HBKKHT của trường theo mức quy định.

*) Các mức học bổng

- Mức học bổng loại khá:  có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng loại khá bằng mức trần học phí đối với các ngành đào tạo theo quy định của Đại học Huế cho năm học đó.

- Mức học bổng loại giỏi: có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng loại giỏi bằng 125% mức học bổng loại khá.

- Mức học bổng loại xuất sắc: có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại xuất sắc bằng 150% mức học bổng loại khá

3. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

a) Căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập, các trường xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học, ngành học. Trong trường hợp nếu số lượng sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì lấy theo thứ tự ưu tiên: điểm trung bình chung học bổng, xếp loại rèn luyện. Nếu đồng hạng điểm TBCHT thì ưu tiên sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn.

b) Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Giám đốc Phân hiệu, Khoa trưởng các khoa trược thuộc căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên (hoặc kết quả thi tuyển sinh) tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

c) Kể từ học kỳ 2 trở đi, lấy kết quả xếp loại của học kỳ trước để xét, cấp học bổng cho học kỳ sau. Riêng các khóa tuyển sinh từ năm 2012 trở về trước, do trong học kỳ đầu sinh viên chưa được xét, cấp HBKKHT nên đến học kỳ cuối, sinh viên sẽ được xét, cấp học bổng cuối khoá, điểm trung bình chung dùng để xét, cấp học bổng được xác định bằng cách lấy trung bình cộng của điểm thi học phần tốt nghiệp hoặc điểm khoá luận hoặc đồ án tốt nghiệp, điểm chuyên đề cuối khóa...

d) Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ được xét, cấp HBKKHT theo số lượng tín chỉ (14 tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ), nếu học dưới 14 tín chỉ sẽ không được xét, cấp học bổng.

Danh sách sinh viên được nhận học bổng năm học 2015 – 2016