Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Các biểu mẫu NCKH

Các biểu mẫu đề tài các cấp

I. Đề tài KHCN cấp Bộ

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 củ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

STT

Mẫu

Tên tài liệu

1

PLI-Mẫu 1

Đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ

2

PLI-Mẫu 4

Thuyết minh đề tài KHCN cấp Bộ

3

PLI-Mẫu 5

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ

4

PLI-Mẫu 8

Bổ sung thuyết minh đề tài KHCN cấp Bộ

5

PLI-Mẫu 9

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ

6

PLI-Mẫu 11

Thông tin kết quả nghiên cứu

7

PLI-Mẫu 12

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

8

PLI-Mẫu 15

Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

9

PLII

Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt

10

PLII-Mẫu 1

Bìa báo báo

11

PLII-Mẫu 2

Phụ bìa báo báo

II. Biểu mẫu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

 

Qui định 964 về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại Đại học Huế

download

Mẫu 1

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 2

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 3

Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 4

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 5

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 6

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 7

Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 8

Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 9

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 10

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 11

Thông tin kết quả nghiên cứu

download

Mẫu 12

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

download

Mẫu 13

Phiếu đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 14

Biên bản họp hội đồng đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 15

Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế

download

Mẫu 16

Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 17

 

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học Huế đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 18

Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 19

Biên bản  họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

download

Mẫu 20

Bản nhận xét báo cáo tổng kết đề tài KH & CN cấp Đại học Huế

download

Phụ lục II

Qui định viết báo cáo tổng kết và mẫu các trang bìa

download

III. Biểu mẫu đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 1 (PHQT)

Phiếu đăng ký đề tài KH&CN cấp PH

download

Mẫu 2 (PHQT)

Tổng hợp đăng lý đề tài KH&CN cấp  PH

download

Mẫu 3 (PHQT)

Bìa thuyết minh đề tài KH&CN cấp  PH

download

Mẫu 4 (ĐHSP)

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp  PH

download

Mẫu 5 (PHQT)

Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp PH

download

Mẫu 6 (PHQT)

Báo cáo tình hình định kỳ thực hiện đề tài KH&CN cấp  PH

download

Mẫu 7 (PHQT)

Mẫu bìa báo cáo tổng kết, tóm tắt đề tài KH&CN cấp PH

download

Mẫu 8 (PHQT)

Thông tin kết quả nghiên cứu (cán bộ)

download

Mẫu 9 (PHQT)

Thông tin kết quả nghiên cứu (sinh viên)

download

Mẫu 10 (PHQT)

Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính

download

Mẫu 11 (PHQT)

Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đề tài KH&CN cấp  PH

download

Mẫu 12 (PHQT)

Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu

download

 

Mẫu nhận xét Thuyết minh đề tài KH&CN cấp PH

download

 IV. Qui định và biểu mẫu 

 

Quy định về việc tính giờ chuẩn cho các hoạt động khoa học-công nghệ tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

download

Mẫu 1 (KHCN).

Kê khai giờ chuẩn cho hoạt động khoa học công nghệ

download

Mẫu 2 (KHCN).

Tổng hợp kê khai giờ chuẩn cho hoạt động khoa học công nghệ

download

 

Hướng dẫn cách cập nhật dữ liệu nghiên cứu khoa học cá nhân lên hệ thống Thanh toán giờ dạy

download