Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Khoa Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Giới thiệu Khoa Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

GIỚI THIỆU CHUNG KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

  1. Quá trình hình thành và phát triển

Là một đơn vị trực thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, bộ môn Công nghệ kỹ thuật được thành lập từ tháng 4 năm 2009, theo Quyết định số 623/QĐ/ĐHH-TCNS ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Giám đốc Ðại học Huế, có nhiệm vụ về giảng dạy, quản lý sinh viên và tham gia hoạt động KHCN thuộc chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường của Phân hiệu. Sau 7 năm thành lập, Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường được nâng cấp thành Khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường theo Quyết định số 1306/QĐ-ĐHH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế.

Từ ngày được giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo (Theo Quyết định số: 16/QĐ-ĐHH về Đào tạo Đại học ban hành ngày 22/01/2010 của Giám đốc Đại học Huế) và có quyết định thành lập đến nay, theo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo của Phân hiệu, Khoa Công nghệ kỹ thuật môi trường đã thực hiện đào tạo sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.

  1. Sứ mệnh

Đào tạo bậc bậc Đại học (bằng Kỹ sư) ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường; tiến hành các nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Chức năng

Về đào tạo: trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở về kỹ thuật môi trường, đủ cho người học sau khi ra trường có thể làm tốt các công việc nghiên cứu, quản lý, vận hành... trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động môi trường,...

Về nghiên cứu khoa học: triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực về lĩnh vực môi trường.

    1. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Phân hiệu ; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung; quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm và chất lượng đào tạo HSSV.

-Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án, đề tài trong nước và hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

-Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,... phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH…

  1. Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm Môi trường cơ sở được trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ chung cho các hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong khoa.

  1. Cơ cấu tổ chức

Khoa có 02 Bộ môn:

-Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

-Bộ môn Khoa học và quản lý môi trường

Về lực lượng cán bộ: Khoa hiện có 6 giảng viên cơ hữu, trong đó có 6 thạc sĩ.

  

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

1. Th.S Trần Thị Cúc Phương

- Chức vụ: Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Khoa học và quản lý môi trường

- Ngày sinh: 07.01.1984

- Điện thoại: 0985801032

- Email: trancucphuong0701@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xử lý nước thải bằng các biện pháp hóa lý và hóa học.

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Hóa học và thực hành hóa đại cương, Hóa kĩ thuật môi trường, Các quá trình hóa lý trong xử lý nước thải.

2. Th.S Võ Thị Yên Bình

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường

- Ngày sinh: 09.02.1988

- Điện thoại: 0912292537

- Email: yenbinhmtk29@gmail.com
- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Công nghệ xử lý khí thải.

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Các quá trình công nghệ môi trường, Công nghệ xử lý khí thải, tiếng ồn & đồ án xử lý khí thải, Quan trắc môi trường.

3. Th.S Nguyễn Thị Hoài Giang

- Ngày sinh: 19.07.1985

- Điện thoại: 0905391678

- Email: nguyenhoaigiangmt@gmail.com
- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Đánh giá tác động môi trường

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Quản lý môi trường, Luật và chính sách môi trường, Đánh giá tác động môi trường.

4. Th.S Nguyễn Thị Phượng

- Ngày sinh: 22.12.1985

- Điện thoại: 0935160110

-Email: ntphuongtim86@gmail.com
- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Ứng dụng vi sinh trong xử lý chất thải, Xử lý nước thải bằng các biện pháp sinh học

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Sinh thái học, Vi sinh kĩ thuật môi trường & thực hành vi sinh kỹ thuật môi trường, Các quá trình sinh học trong xử lý nước thải.

5. Th.S Nguyễn Thị Thảo Nguyên

- Ngày sinh: 21.08.1992

- Điện thoại: 0948787357

- Email: thaonguyena7@gmail.com
- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Xử lý nước và nước thải.

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Công nghệ xử lý nước cấp và đồ án, Công nghệ xử lý nước thải và đồ án.

 

6. Th.S Hà Thị Ngọc Diệu

- Ngày sinh: 08/06/1983

- Điện thoại: 0915357267

- Email: dieu.uni@gmail.com

- Học hàm/học vị: Thạc sỹ

- Hướng nghiên cứu và định hướng phát triển chuyên môn: Bảo vệ tài nguyên môi trường và GIS.

- Các môn đảm nhận giảng dạy: Đánh giá tác động môi trường