Tiếng Việt English

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

HUE UNIVERSITY – QUANG TRI BRANCH

Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ

Giới thiệu Phòng Đào tạo - Khoa học Công nghệ

1. Sự hình thành, phát triển của phòng Đào tạo - KHCN

       Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ (KHCN) của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị có tiền thân là tổ Đào tạo - Công tác sinh viên (CTSV), thuộc phòng Tổ chức - Hành chính. Từ ngày 15/10/2009, khi phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập (theo Quyết định số 996/QĐ - ĐHH - TCNS ngày 14/10/2009 của Giám đốc Đại học Huế), tổ Đào tạo - CTSV là một bộ phận trực thuộc Phòng nhưng đảm nhận chức năng, nhiệm vụ tổ chức và quản lý các mặt hoạt động của các công tác đào tạo, CTSV, KHCN, QHQT...

       Nhằm đáp ứng thực tiễn và yêu cầu cấp bách của một cơ sở giáo dục đại học, theo đề xuất của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, ngày 02/3/2012, Giám đốc Đại học Huế đã kí và ban hành Quyết định số 343/QĐ - ĐHH - TCNS thành lập phòng Đào tạo - KHCN trực thuộc Phân hiệu. Từ đó đến nay, cùng với sự lớn mạnh của Phân hiệu, Phòng Đào tạo - KHCN đã không ngừng nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của đơn vị.

2. Nhân sự

      Phòng Đào tạo - KHCN có 11 cán bộ viên chức, trong đó có, 06 thạc sĩ (02 người đang là NCS), 04 cử nhân đều đang học cao học và 01 nhân viên thư viện đang liên thông lên đại học.

Ban lãnh đạo:

- Ths. Vũ Trung Kiên: Phó trưởng phòng phụ trách chung

- Ths. Phan Văn Hoàng: Phó trưởng phòng phụ trách công tác sinh viên, kế hoạch đào tạo

- Ths. Nguyễn Thị Kim Xoa: Phó trưởng phòng phụ trách KHCN

3. Chức năng và nhiệm vụ

       Phòng Đào tạo - KHCN chức năng, nhiệm vụ phân tích, tổng hợp, đề xuất ý kiến tham mưu cho Giám đốc và trực tiếp tổ chức thực hiện cũng như quản lí các công tác đào tạo, CTSV, công tác chính trị, tư tưởng, KHCN, Khảo thí, ĐBCLGD, HTQT. Cụ thể:

  • Về công tác đào tạo: (1) Tham mưu cho Giám đốc về vấn đề phát triển ngành đào tạo, vấn đề tổ chức và quản lí, đào tạo, bồi dưỡng; (2) Xây dựng đề án mã ngành mới; (3) Lập kế hoạch giảng dạy, thời khoá biểu, bố trí giảng đường và phòng học theo thời khoá biểu; (4) Quản lí, theo dõi việc giảng dạy của GV và việc học tập của SV; (5) Tổ chức, theo dõi công tác thực hành, kiến tập, thực tập và kiểm tra, thi cử của SV; (6) Báo cáo Giám đốc về công tác đào tạo theo định kì và danh sách SV được đề nghị công nhận tốt nghiệp; (7) Quản lí điểm, thành lập Hội đồng để tổ chức xét lên lớp, ngưng học, thôi học đối với SV; (8) Quản lí và lưu giữ hồ sơ đào tạo.
  • Về công tác sinh viên: (1) Quản lí, bảo quản và lưu giữ toàn bộ hồ sơ, lí lịch của SV, Làm và cấp thẻ sinh viên, bảng tên sinh viên; (2) Quản lí các lớp học và cử Ban cán sự lớp; (3) Quản lí SV về nền nếp học tập, rèn luyện, thi cử và các hoạt động phong trào, VHVN, TDTT; (4) Tổ chức xếp loại rèn luyện, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết, quản lí việc thực hiện chế độ, chính sách đối với SV; (5) Tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên những vấn đề liên quan đến việc học tập, rèn luyện và các hoạt động, dịch vụ khác.
  • Về công tác khảo thí: (1) Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Huế và của Phân hiệu; (2) Nghiên cứu tham mưu, đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Phân hiệu; (3)  Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo đại học hệ chính quy trong Phân hiệu; (4) Tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi; (5)  Tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo đại học hệ chính quy.
  • Về công tác chính trị, tư tưởng: (1) Nắm bắt tình hình tư tưởng của SV để đề xuất các biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị; (2) Tổ chức học tập các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và sinh hoạt chính trị đầu các năm học; (3) Phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên để tổ chức hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành GD & ĐT, của Đại học Huế và Phân hiệu.
  • Về công tác KHCN- HTQT: (1) Xây dựng và báo cáo Đại học Huế về kế hoạch hoạt động KHCN của Phân hiệu; (2) Tổ chức thực hiện các đề tài NCKH, phát triển công nghệ; (3) Quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài KHCN, phát triển công nghệ và các đề tài hợp tác quốc tế, các dự án phát triển cấp Tỉnh, cấp Đại học Huế, cấp Bộ; (4) Thành lập các hội đồng và tổ chức xét duyệt, nghiệm thu, quản lý các đề tài NCKH cấp Phân hiệu; (5) Xây dựng, tổ chức, quản lý các nguồn thông tin và các dịch vụ KHCN; (6) Tìm kiếm các đối tác về liên kết đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao KHCN từ trong và ngoài nước.
  • Về công tác ĐBCL: (1) Làm báo cáo 3 công khai; (2) Hoạt động tự đánh giá; (3) Khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; (4) Thu thập thông tin của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

4. Thành tích đạt được

      Liên tục trong các năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, tập thể Phòng Đào tạo - KHCN đều đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 02 năm học liền (2014 - 2015, 2015 - 2016), Phòng được Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen.

      Ngoài ra, một số cá nhân được, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen, Giám đốc Đại học Huế tặng giấy khen, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn Quảng Trị, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế.

 Tập thể CBVC Phòng Đào tạo - KHCN cùng Giám đốc Phân hiệu nhân dịp Tọa đàm kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam